top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הערות הפורום לתזכיר חוק לביטול אזרחות או תושבות בגין מעשה שנעשה בעת מצב מיוחד בעורף (תיקוני חקיקה)

ביום 7 באוקטובר 2023 ביצע ארגון החמאס מתקפת טרור רצחנית נגד ישראל. במהלך המתקפה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה לשטח ישראל, רצחו למעלה מ-1,200 אנשים, חטפו כ-240, ופצעו אלפים. בעקבות האירועים הללו מדינת ישראל פתחה בלחימה נגד החמאס. במקביל, הממשלה הכריזה על מצב מיוחד בעורף, כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951. ב-5 בנובמבר 2023 משרד הפנים פרסם תזכיר חוק לביטול אזרחות או תושבות בגין מעשה שנעשה בעת מצב מיוחד בעורף (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2023. הצעת החוק שמובאת בתזכיר נועדה להסמיך לראשונה את שר הפנים, להבדיל מבית המשפט, לבטל את האזרחות הישראלית או תושבות הקבע בישראל של אדם שהורשע בעבירה של ביצוע מעשה טרור, הסתה לטרור, או הבעת הזדהות עם ארגון טרור.

במסמך זה פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מציג את עמדתו לפיה הצעת החוק כוללת פגמים חוקתיים חמורים. היא גם אינה עולה בקנה אחד עם חובותיה של מדינת ישראל לפי הדין הבינלאומי. לנוכח זאת, יש להימנע מלחוקק את הצעת החוק.

חלק 1 מציג את הדין הקיים כיום בנושא שלילת אזרחות עקב הפרת אמונים למדינה. חלק 2 מציג את הצעת החוק ומסביר את השינויים המרכזיים שהיא מכניסה בדין הקיים. חלק 3 מצביע על הפגמים החוקתיים שנפלו בהצעת החוק, וחלק 4 מצביע על החשש שאימוץ ההצעה יוביל להפרת חובותיה של מדינת ישראל לפי הדין הבינלאומי. המסמך מתמקד בהוראות של הצעת החוק שנוגעות לביטול אזרחות, ואינו עוסק בהוראות שעניינן שלילת תושבות קבע, שראויות לדיון נפרד.

נייר עמדה על הצעת החוק לביטול אזרחות פורום המרצות והמרצים למשפטים נוסח סופי 23.11.23
.pdf
Download PDF • 259KB

bottom of page