top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

נבחרה ועדת היגוי ויושבי ראש חדשים לפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

עודכן: 26 בדצמ׳ 2023

מאז הודיע השר לוין על ״הרפורמה המשפטית״, ממלא הפורום תפקיד מוביל במאבק נגד תכנית הממשלה. עמדות הפורום זכו להכרה רחבה, בעיקר בשל הרכבו הייחודי של הפורום, שבו חברים.ות כ-140 מרצות ומרצים למשפטים, שלהם.ן מומחיות במשפט הציבורי הישראלי וההשוואתי.


עם תום ״שלב הבלימה״ של הרפורמה המשפטית ומתוך כוונה לבסס פעילות ארוכת טווח, בחרו חברי.ות הפורום ועדת היגוי חדשה לפורום. כמו כן, פרופ׳ ברק מדינה, ד״ר מיטל פינטו וד״ר יאיר שגיא נבחרו לשמש יושבי ראש במשותף של הפורום. הם יחליפו את ד״ר רונית לוין-שנור, שהובילה את הפורום, בכישרון, נחישות ונמרצות אין-קץ.


בתקופה הקרובה נכונו לחברה הישראלית אתגרים רבים, שלרבים מהם היבטים ברורים של שלטון החוק. הטבח הנורא ב-7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו הפכו את העיסוק בדילמות משפטיות רבות לרגיש ובה בעת חשוב במיוחד. יוזמות הממשלה לחדש את קידום היבטים מסוימים של ה״רפורמה״, כמו גם האיום המוגבר לזכויות האדם, גורמים לכך שפעילות הפורום חיונית במיוחד. הפורום ימשיך לפעול לקידום הדמוקרטיה בישראל, ויציע עמדה מוסמכת ומקצועית של מיטב המומחים.ות למשפט ציבורי בארץ בסוגיות משפטיות וחוקתיות שעומדות על סדר היום של החברה בישראל.


ליצירת קשר: lawprofessorsforum@gmail.comהודעה על ועדת היגוי חדשה 29 בנובמבר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 164KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page