top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הפגיעה בזכויות להט״בים.ות בעקבות השינויים המשטריים - נייר עמדה #37

בנייר עמדה זה, ועל רקע הכוונה האמורה והשלכותיה, אנו מתייחסים לפגיעה הצפויה בזכויותיהם.ן של להט״בים.ות, כפי שזו באה לידי ביטוי בהרכב הממשלה ובמינוייה, בהסכמים הקואליציוניים, בהצעות חוק שהוגשו על ידי חברי קואליציה, בפעולות הממשלה וחבריה ובהצהרותיהם. מסקנת נייר העמדה היא שמכלול הפעולות, ההתחייבויות ושינויי החקיקה מטעם הממשלה והקואליציה, עלולים לפגוע פגיעה אנושה בזכויותיהם.ן של כלל הלהט"בים.ות ומשפחותיהם.ן בישראל, בעלי פוטנציאל ממשי לפגוע בזכויותיהם.ן של ישראלים.ות הטרוסקסואלים.ות, ועלולים להסיג את מצב זכויות הקהילה הלהט״בית בצורה חמורה ביותר.


תמצית הדברים

● מכלול הפעולות, ההתחייבויות ושינויי החקיקה מטעם הממשלה והקואליציה, עלולים לפגוע פגיעה אנושה בזכויותיהם.ן של להט"בים.ות בישראל ועלולים להסיג את מצב זכויות הקהילה הגאה בישראל בצורה חמורה ביותר.

● שינוי החקיקה המתוכננים על ידי הקואליציה על מנת לאפשר הפלית להט"בים.ות מטעמי דת עלולים, אם יתקבלו, לבטל את ההגנות המשפטיות על את זכותם.ן של להט"בים.ות לשוויון ולחירות במרחב הציבורי, ולצמצם את האוטונומיה שלהם.ן, את החופש שלהם.ן, את ההגנה מפני הפליה ומפגיעה בכבוד האדם בכל תחומי החיים: בבית, במרחב הציבורי, בתעסוקה, בתחום המסחר והצרכנות, בפעילויות פנאי ועוד.

● התיקון לחוק שיאפשר להפלות מטעמי אמונה דתית עלול לאפשר לכל בעל עסק לסרב להכניס להט"בים.ות לבית העסק, הן כלקוחות והן כעובדים.ות, למשל על מנת למשוך לקוחות להט"בופובים.

● פגיעה בכוחו של בית המשפט הן באמצעות פוליטיזציה של מינוי השופטים הן באמצעות ביטול של הביקורת השיפוטית האפקטיבית עלולה לאפשר פגיעה במשפחה הלהט"בית, באוטונומיה ההורית, בזכות להורות של להט"בים.ות ובזכויות ילדיהם.ן וילדותיהם.ן, שכן ההכרה במשפחות להט"ביות מבוססת רובה ככולה על פסיקת בתי המשפט.

● פגיעה בעצמאות בתי המשפט עתידה להשפיע חמורות במיוחד על זכויות א.נשים על הקשת הטרנסית, שכן זכויותיהם בתחומים מהותיים כגון אוטונומיה, הכרה משפטית, הורות, עבודה, בריאות, הפליה בשירותים ומוצרים ובכניסה למרחבים ציבוריים זכו להכרה והגנה באמצעות בתי המשפט.

● הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים עלולה לפגוע בהורים שמתגרשים על רקע יציאתם מהארון ובילדיהם, שכן היא תרחיב את תחולתו של הדין המוחל בבתי הדין הרבניים על עוד משפחות.

● פגיעה בכוחו של בית המשפט לבלום חקיקה מפלה ולתת סעד לקבוצות המיעוט תפגע באופן מיוחד בזכויותיהם.ן של להט"בים.ות. נוסף על כך, כוונת הממשלה להגביל את פעילותם של ארגוני זכויות האדם תפגע בפעילות אשר מאז ומעולם היתה נדבך חשוב ביותר במאבק למען שוויון זכויות ללהט"בים.ות.

● טענתו של ראש הממשלה נתניהו בנאומו מיום 23.3.2023 לפיה זכויות להט"בים.ות לא ייפגעו כתוצאה מ״הרפורמה המשפטית״ – היא שקר. תוכניותיה של הממשלה, ובראש וראשונה ההשתלטות על הליכי בחירת שופטים, בהכרח יפגעו בזכויותיהם של להט"בים.ות.מס׳ 37 להטבים מעודכן
.pdf
הורידו את PDF • 329KB


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page