top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

השביתה בעתות הפיכה - נייר עמדה #36

לפורום הגיעו שאלות רבות על המושג המשפטי של שביתה לאור פעולות המחאה, דבר הנבחן בנייר עמדה זה.


אנו מוצאים כי:

· ככל שעילת השביתה היא לבטא התנגדות למהלכים שמקדמת הממשלה בכובעה כריבון בלבד ולא כמעסיקה וללא קשר לתנאי עבודה, הרי ששביתה זו היא שביתה פוליטית והיא אינה מוכרת כ-"שביתה" על פי הדין בישראל והשובתים בה אינם זכאים להגנות שבדין.

· אך במקרים מסוימים עשויה שביתה כנגד המהלכים שמקדמת הממשלה להיות מוכרת כשביתה ואף להעניק הגנות לשובתים: זאת אם מדובר בשביתה כלכלית - שנעשית במהלך מאורגן ומתואם בעניין של תנאי עבודה או יחסי עבודה אל מול המעסיק; או בשביתה מעין פוליטיות המכוונת כנגד החלטת הריבון (במקרה זה שינויי החקיקה) לאור קיומו של קשר הדוק בין שינויי החקיקה לבין השלכותיה על תנאי העבודה ויחסי העבודה של העובדים. שביתות מעין פוליטיות הן מוגבלות בזמן ובאמצעי הלחץ שניתן להפעיל.

· אפשר לשקול צעדים יצירתיים שנכללים תחת המונח ״שביתה וירטואלית״ שנועדה להפעיל לחץ אבל לא פוגעת בקהל לקוחות או בציבור הרחב.

מס׳ 36 הדין השביתה בעתות הפיכה 23.03.23
.pdf
הורידו את PDF • 258KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page