top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

מנגנונים למינוי שופטים – מבט השוואתי ואמפירי - נייר עמדה #33

עודכן: 7 באפר׳ 2023

בנייר עמדה זה אנו מציגים תובנות השוואתיות ואמפיריות בנושא מנגנונים למינוי שופטים. נייר זה נסמך על ניירות העמדה המפורטים שפרסם הפורום בשבועות האחרונים על הליכי בחירת שופטים ושופטות, על גיוון שיפוטי, על עמדות ועדת ונציה, על שיטות בחירת השופטים בבריטניה, צרפת, שוויץ, ואירלנד, ועל ״מתווי פשרה״ פרטניים שעלו לדיון, ומומלץ לקוראו במצורף לניתוח המפורט המופיע בהם. הוא מיועד להוסיף לפן ההשוואתי של מינוי שופטים ולממצאים אמפיריים הקשורים לפוליטיזציה של הרשות השופטת והוא גם מתייחס נקודתית להצעות החדשות שהועלו במתווים שונים בנוגע להרכב הוועדה לבחירת שופטים.

אנו מוצאים כי:

· מחקרים מראים כי תהליכי מינוי שופטים שנשלטים על ידי פוליטיקאים אינם מונעים אקטיביזם שיפוטי ואף מגבירים אותו.

· מחקרים מראי כי תהליכי מינוי שופטים שנשלטים על ידי פוליטיקאים פוגעים באיכות ההחלטות השיפוטיות ובאמון הציבור בבית המשפט.

· המגמה העולמית הגורפת נעה לכיוון של הגברת המקצועיות והעצמאות בהליכי מינוי שופטים וצמצום השפעת הפוליטיקאים על מינויים.

· בניגוד למגמה העולמית, המודלים שמקדמת הקואליציה (או המקובלים עליה) יגבירו את הפוליטיזציה במערכת המשפט ויפגעו פגיעה אנושה במקצועיות ועצמאות הרשות השופטת.

הקווים האדומים של הדמוקרטיה דורשים כי מינוי שופטים יעשה באופן שיבטיח את מקצועיות ועצמאות הרשות השופטת, ישמר את הפרדת הרשויות ואת אמון הציבור בבתי המשפט.


מס׳ 33 מנגנונים למינוי שופטים - מבט השוואתי ואמפירי1
.pdf
Download PDF • 389KB


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page