top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת הפורום לתוכנית בעניין מינוי שופטים על-ידי הקואליציה שפורסמה ביום 20.3.2023 - נייר עמדה #32

עודכן: 12 באפר׳ 2023

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - קבוצה בלתי מאוגדת ובלתי תלויה בגוף פוליטי של מומחים ומומחיות למשפט הישראלי ולמשפט הציבורי בפרט הפועלת בהתנדבות - רואה בדאגה רבה את הכוונה המסתמנת לפעול לביטול עצמאותה של הרשות השופטת, להכפפתה לממשלה ולשיקוליה הפוליטיים מפלגתיים של הרשות המבצעת, לפגיעה במעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים לממשלה ולמשרדי הממשלה ובזכויות אדם. בנייר עמדה זה אנו מגיבים לתוכנית הנוכחית בעניין מינוי שופטים שפורסמה על-ידי הקואליציה (נוסח מוצע להצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון מס׳ 3) וחוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 105), התשפ״ג-2023, שפורסם על ידי יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ביום 20.3.2023).

מן הדיונים המתקיימים נכון לכתיבת שורות אלו (20 במרץ 2023) בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וכפי שעולה מהודעת ראשי הקואליציה מאמש, הקואליציה מתכננת לקדם בשלב ראשון רק רכיב אחד מבין מכלול הרכיבים שהיא מכנה "הרפורמה המשפטית", הרכיב שעניינו אופן בחירת השופטים לבית-המשפט העליון. לאחר שהקואליציה תקדם את הרכיב הנוכחי בתוכניתה, בכוונתה לקדם במושב הקיץ של הכנסת את ביטול הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד ואת שאר רכיבי תוכניתה להפיכה משטרית, צעדים שלא יוכלו להיבלם על ידי בית משפט שבוי.


לפי התוכנית המוצעת לעניין בחירת שופטים:

· בוועדה לבחירת שופטים יכהנו שישה נציגי הקואליציה (שלושה שרים ושלושה חברי-הכנסת), שני נציגי האופוזיציה (שני חברי-הכנסת) ושלושה שופטים. הוועדה תוכל לבחור בכל קדנציה שני שופטים לבית-המשפט העליון וכן את נשיא בית המשפט ברוב של שישה מבין אחד-עשר חבריה, כלומר בקולות חברי הקואליציה בלבד. הסמכות הזו אמורה להיות מופעלת מיידית, לבחירת שני שופטים במקום הנשיאה חיות והשופטת ברון, שצפויות לפרוש באוקטובר 2023, ולבחירת הנשיא הבא של בית-המשפט העליון. זוהי פוליטיזציה פסולה של מינוי שופטי העליון.

· לאחר בחירת נשיא עליון מטעמה, תשלוט הקואליציה הנוכחית בבחירת השופטים לכל ערכאות השיפוט, וכן בכפוף להסכמת נציג אופוזיציה, גם במינוי יתר שופטי העליון. אף זוהי פוליטיזציה פסולה של מינוי השופטים.

· מתן השליטה לכל קואליציה במינוי שני שופטי עליון לקדנציה משמעותה, באופן מיידי ולאורך זמן פוליטיזציה מוחלטת של בית המשפט העליון, הכל תוך אובדן עצמאותו ויכולתו למלא את תפקידו במשטר הדמוקרטי.

· נציגי הממשלה בבית המשפט (יחד עם נשיא בית המשפט העליון שהממשלה תבחר) יוכלו לשבת כמותב לא רק בעתירות נגד הממשלה ושריה אלא גם בערעורים אזרחיים ופליליים. ערעורים נגד הרשעה בפלילים של אנשים שהממשלה חפצה בהם – לרבות ראש הממשלה עצמו – עלולים להתברר בפני אותם אנשים שהממשלה בחרה לתפקיד.

· נדגיש כי הקואליציה מעלה כל העת שלל הצעות ונוסחאות חדשות. השורה התחתונה של כולן היא מתן שליטה לממשלה למינוי שופטים.

עמדת הפורום בעניין תוכנית זו היא חד-משמעית: זוהי תכנית בלתי-חוקתית, שהכנסת אינה מוסמכת לחוקק. חקיקתה צפויה לפגוע אנושות בעצמאות של מערכת בתי המשפט כולה ובהפרדת הרשויות. מינוי פוליטי של שופטים עלול לגרום לצמצום ניכר של הביקורת השיפוטית על הממשלה והכנסת, ולפיכך לאפשר פגיעה נרחבת ביסודות המשטר הדמוקרטי ובזכויות אדם. היא תביא למינויים של שופטים לא מקצועיים ותפגע בזכות להליך הוגן ובזכות להגנה נאותה של נאשמים וכן להפלייה בין נאשמים לפי עמדתם הפוליטית.

הפורום מעריך כי לאור התקדימים של בית-המשפט העליון והדוקטרינות המשפטיות שנקבעו בפסיקה, יש סיכוי סביר כי בית המשפט יכריז כי תוכנית זו היא בלתי חוקתית ולפיכך בטלה.

מס׳ 32 תגובת הפורום לתוכנית בעניין מינוי שופטים על ידי הקואליציה שפורסמה ב-20.3.23
.pdf
Download PDF • 246KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page