top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובה להצעה לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים) - נייר עמדה #17

עודכן: 7 באפר׳ 2023

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - קבוצה בלתי מאוגדת ובלתי תלויה בגוף פוליטי של מומחים ומומחיות למשפט הישראלי ולמשפט הציבורי בפרט הפועלת בהתנדבות - רואה בדאגה רבה את הכוונה המסתמנת לפעול לביטול עצמאותה של הרשות השופטת, להכפפתה לממשלה ולשיקוליה הפוליטיים מפלגתיים של הרשות המבצעת, לפגיעה במעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים לממשלה ולמשרדי הממשלה ובזכויות אדם. בנייר עמדה זה אנו מתייחסים לתכנית לפגוע במחלקה לחקירת שוטרים. אנו רואים סכנה של ממש בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה ("חוק מח"ש"). הצעה זו היא נדבך נוסף בביטול שלטון החוק ובפוליטיזציה של המערכת המשפטית כולה ואף מעלה חשש שזהו הצעד הראשון בלבד בהתערבות של פוליטיקאים באכיפת החוק הפלילי במדינת ישראל.

כפי שנפרט, כל רכיב בהצעה בפני עצמו אינו משיג את מטרתה המוצהרת של הצעת החוק, אלא יוביל לתוצאות הפוכות מהנאמר בדברי ההסבר. דהיינו, במקום לאפשר חקירות ותביעות בלתי מוטות, הרי שההצעה מבטיחה מראש את הטיית פעולת מח"ש ומאפשרת השפעה פסולה על פעולת רשויות התביעה. כאשר מחברים את רכיבי ההצעה זה לזה מתקבלת תמונה חד משמעית וברורה: קבלת הצעה זו משמעותה כרסום משמעותי בעצמאות התביעה, התערבות של פוליטיקאים באכיפת החוק הפלילי, פוליטיזציה של מח"ש, הן בניהולה הן בדרך פעולתה, פגיעה במאבק נגד השחיתות, ואין בהצעה קידום כלשהו של מטרות אותן ראוי לתקן בנושא פעולת מח"ש, בראש ובראשונה קידום עקרון השוויון בפני החוק.

את הצעת החוק לא ניתן להפריד ממערך החקיקה הכולל, בפרט זה העוסק במערכת אכיפת החוק. כזכור, תיקון פקודת המשטרה הקודם התבצע ב-"חוק בן גביר". קריאת שני התיקונים יחד מעידה על צעדים ברורים לכיוון פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק כולה. עיקרו של תיקון מס' 37 הוא בהכפפה של המשטרה לשר לבטחון לאומי תוך קביעה חריגה, מפורשת ומפורטת בדבר התווית מדיניות פעולת המשטרה בידי השר בלא איזונה באמצעות הבטחת עצמאות שיקול דעתה המקצועי. לכך ניתן לצרף, כמובן, את השינוי המהותי במינוי שופטים ויועצים משפטיים, שיוביל גם הוא לתוצאות דומות. כך, מקריאת דברי החקיקה יחד מתבהרת המטרה: פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק הפלילי, ובעקבות צעד זה - אפשרות לאובדן הערכים החשובים ביותר למערכת זו, בעיקר השוויון בפני החוק.


נייר עמדה מס׳ 17 מח״ש
.pdf
הורידו את PDF • 224KB

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page