top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

סמכות המשטרה לפנות בכוח הפגנה שכוללת חסימת התנועה בכביש - #53

עודכן: 18 ביולי 2023

במסגרת המחאה להגנה על הדמוקרטיה, כמו גם בהקשרים אחרים, מפגינים חוסמים מעת לעת דרכים ראשיות. במקרים רבים, משטרת ישראל משתמשת בכוח כדי לפנות את המפגינים. בחודשים הראשונים הדבר נעשה בעיקר בדרך של הפעלת כוח פיזי אנושי. בפרט בזמן האחרון החלה המשטרה לנקוט באמצעים חמורים יותר, ובהם שימוש במכונת התזה - מכת"זית (ולפי דיווחים אחדים, גם באמצעי של השמעת רעש חזק, "הצעקה"), סוסים, הכאת מפגינים באמצעות אלות, השלכת רימוני הלם אל קהל המפגינים. אמצעים אלה גורמים או עשויים לגרום לפגיעה חמורה בגופם ובשלומם של אזרחים, ובימים האחרונים אף נפצעו באופן קשה מספר מפגינים. הדבר הביא את היועצת המשפטית לממשלה להודיע למשטרה, ב-13 ביולי 2023, בנוגע לשימוש במכת"זית, כי "במטרה לשמור על בריאות הציבור", יש לקבוע "הנחיות ברורות לשימוש בכלי זה לפיזור הפגנות".

השימוש באמצעים מסוג זה לפיזור הפגנות אינו חדש, אך ייחודה של המדיניות הנוכחית של המשטרה בכך שהשימוש באמצעים נעשה כעת לפיזור הפגנות שאינן אלימות וכלפי מפגינים שאינם מתנגדים לעיכוב או למעצר משטרתי. בנייר עמדה זה אנו בוחנים את חוקיות המדיניות הנדונה של המשטרה כלפי מפגינים שאינם נוקטים אלימות.

על בסיס ניתוח המצב המשפטי, הגענו אל הממצאים העיקריים הבאים:

  • סמכותה של המשטרה לפזר הפגנה, גם אם ההפגנה היא בלתי חוקית, היא מוגבלת. למשטרה מותר להפעיל כוח פיזי שאינו כרוך בסיכון לפגיעה בגופם ובשלומם של המפגינים. השימוש באמצעים שמסכנים את שלמות גופם של אנשים, כמו מכת"זית או "הצעקה" וכן סוסים והשלכת רימוני הלם, מותר רק בנסיבות שבהן המפגינים פועלים באלימות או בדרך אחרת שיש בה כדי להציב סכנה ממשית ומיידית לשלמות גופם של אחרים או לפגיעה חמורה ברכוש.

  • אם לא מתקיימות הנסיבות של סכנה ממשית ומיידית לגופם או לרכושם של אחרים, למשטרה אין סמכות להשתמש באמצעים לפיזור הפגנה שמסכנים את שלמות גופם של המפגינים.

  • גם בנסיבות שבהן למשטרה יש סמכות לפעול, הסמכות צריכה להיות מופעלת באופן סביר ומידתי. בעניין זה, יש להתחשב בעוצמת הנזק שייגרם לציבור המשתמשים בדרך אם המפגינים לא יפונו באופן שמסכן את שלמות גופם. בכל מקרה שבו עיכוב בפינוי ההפגנה ופתיחת הדרך לתנועה לא כרוך בסכנת חיים, אסור למשטרה להשתמש באמצעים שמסכנים את שלמות גופם של המפגינים לשם פינוי הכביש.

  • לאור זאת, אם המפגינים אינם נוקטים אלימות, אסור למשטרה להשתמש במכת"זית, ב"צעקה" ובאמצעים דומים שאושרו לשימוש לפיזור הפגנות. פעולה כזו היא עבירה פלילית ועוולה נזיקית של השוטרים שמפעילים את האמצעים הללו ושל מי שנותן פקודה לעשות כן. לאור חומרת המעשה, פקודה להפעיל אמצעי לפיזור הפגנות שמסכן את שלמות גופם של המפגינים בנסיבות שבהן המפגינים אינם מפעילים אלימות ואינם מסכנים את שלמות גופם של אחרים היא פקודה בלתי חוקית בעליל, שעל שוטרים ושוטרות החובה לסרב לבצעה.

  • בכל מקרה אין להשתמש באמצעים מאושרים אלא בהתאם להנחיות ההפעלה.

לנייר העמדה המלא:מס׳ 53 הפגנות סופי
.pdf
הורידו את PDF • 415KB


Comments


bottom of page