top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הוגשה היום: בקשת פורום המרצים.ות להצטרף כ״ידיד ביהמ״ש״ בעניין העתירות כנגד החוק לביטול עילת הסבירות

עודכן: 1 בספט׳ 2023

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה הגיש היום (20.8.2023) בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" בעניין העתירות נגד החוק לביטול עילת הסבירות. חוות הדעת אותה מבקש הפורום להגיש מציגה לראשונה, על בסיס מחקר היסטורי והשוואתי מקיף ומעמיק, את הפגמים הקשים שנפלו בהליך החקיקה המזורז והבלתי ראוי שהתקיים בוועדת החוקה. בפרט, נטען בחוות הדעת שהחוק נחקק בהליך פגום שאינו מתיישב עם האופן בו יש לחוקק חוקי יסוד. כמו כן, חקיקתו סותרת את הכללים ביחס להליך חקיקת חוקי יסוד מטעם ועדה של הכנסת. חוות הדעת מפרטת את השימוש לרעה שנעשה בהליך אשר נועד לעניינים שאינם שנויים במחלוקת עזה.

במישור המהותי, נטען בחוות הדעת שגדיעת סמכותו של בית המשפט – ללא תחליף שווה ערך המאפשר ביקורת על פעולת הממשלה – מהווה שימוש לרעה בסמכות המכוננת, ואף חורגת מסמכויותיה של הרשות המכוננת, בכך שהיא פוגעת באופן ממשי בקיומו של בית משפט עצמאי. עצמאות שיפוטית היא רכיב מרכזי ויסודי בין מאפייני הליבה של דמוקרטיה: בחירות הוגנות, חירויות וזכויות, מוסדות איזון ובלימה ושלטון החוק. גדיעת הסמכות השיפוטית משפיעה באופן קשה על הפיקוח השיפוטי על הרשות המבצעת, ובכך מחלישה את הדמוקרטיה הישראלית.

יתר על כן, חוות הדעת טוענת כי יש לבחון את התיקון לחוק היסוד לצד ובהקשר של שאר מהלכי החקיקה המתוכננים על ידי הממשלה, וכן באופן שאינו מנותק מהמערכת הקיימת של מנגנוני האיזון והבלימה. הניסיון בעולם מלמד כי החלשת הביקורת השיפוטית היא נדבך מרכזי בתהליכי שחיקה דמוקרטית, שכן היא מסירה חסמים העומדים בפני שלטון המבקש לבצר את כוחו, ומקלה עליו לבצע שינויים נוספים בהמשך. לאור החשיבות של שמירה על בתי משפט עצמאיים בהקשר של שחיקה דמוקרטית, ולאור הניסיון ההשוואתי המלמד כי משנפגעה עצמאות זו, ההתדרדרות הדמוקרטית היא מואצת, הפעלת ביקורת שיפוטית על תיקונים חוקתיים הפוגעים בבתי המשפט היא אמצעי הכרחי להגנה על הדמוקרטיה.

לבסוף נטען כי השילוב של הפגמים ההליכיים והמהותיים במשותף מחזק את אי-חוקתיותו של החוק. באמצעות חוות דעת זו, הנתמכת על-ידי 150 חברי סגל בכיר מכל המוסדות אקדמיים למשפטים בישראל, מבקשת הקהילה האקדמית המשפטית לסייע לבית המשפט בדיון החשוב הנוגע לערכי היסוד של מדינת ישראל.

עותק מלא של חוות הדעת:


אמיקוס סופי בהחלט להגשה -20.8.2023
.pdf
הורידו את PDF • 1.38MB

נספחי חוות הדעת:


נספחים סופי בהחלט
.pdf
הורידו את PDF • 1.20MB

עיקרי חוות הדעת פורסמו ב״הארץ״ (1.9.2023):החוק לביטול עילת הסבירות אינו חוקתי - דעות - הארץ
.pdf
הורידו את PDF • 67KB1 Comment


לכ. "פורום מרצים למען דמוקרטיה" נכבד . קראתי בשקיקה את הודעתכם מה-20/8/23, בדבר "בקשה להצטרף כ"ידידביתהמשפט" בעניין העתירות נגד החוק לביטול עילת הסבירות". קראתי ונדהמתי : האם עד כדי כך הינכם תלושים מהמציאות? האם הדמוקרטיה ,שאודותיה אתם חותרים, מיוצגת נאמנה, ע"ימערכת המשפט הנוכחית ??. האם לא די בעוולות הקיימות בבהמ"ש, שבגינן ילדים נתלשים מהורים? בגינן כה רבים "יושבים"שנים על לא עוול בכפם???.

"תלו קורה מבין עיניכם" : כמוכם, גם אני רחוק מלצדד במשטר הקיים, כרחוק מז' מ מע' , אך מאידך - האין בצעדכם זה, כדי לתמוך במערכת , שטובי משרתיה ,כגון השופט שלי טימן, העזו לבקר, ויצאו "בשן והעין". הרי חלקכם מבלה באולמות ביהמ"ש, ומודע לפער בין הנעשה בהם לבין דמוקרטיה - לזאת אתם מייחלים.


היש עוד גוף ציבורי,…


Like
bottom of page