top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה ביחס לפסק הדין בעניין ביטול עילת הסבירות

תקציר: שופטי בית-המשפט העליון פסקו כמעט פה אחד, 13 שופטות ושופטים מתוך 15, כי הכנסת אינה רשאית לחוקק חוקי-יסוד שסותרים את זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולבית המשפט הסמכות והחובה לפסוק בעניין.

הפורום סבור שזוהי הכרעה ראויה, שנחוצה לשם הגנה על הדמוקרטיה הישראלית, בהיעדר מנגנוני איזון וביקורת ממשיים על חקיקת הכנסת. מהכרעה זו ניתן ללמוד כי הכנסת אינה רשאית לחוקק תיקונים כמו אלה שקידמה הממשלה, ובכלל זה השתלטות הממשלה על הוועדה לבחירת שופטים והגבלה ניכרת של הסמכות לביקורת שיפוטית.

רוב מכריע של לפחות 11 מבין 15 השופטות והשופטים קבע כי אין להכיר בתוקפה של שלילה גורפת של עילת הסבירות. פסק הדין מדגיש את חשיבותה של עילת הסבירות ואת חשיבותה של ביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת ועל החלטות הממשלה ושריה. עילת הסבירות מגינה על כלל החברה הישראלית מפני שחיתות ושרירותיות והיא הכרחית לשם קיום ביקורת שיפוטית ראויה.


Forum Response to supreme court decision 3 January 2024
.pdf
Download PDF • 133KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעת פורום המרצות והמרצים למשפטים בנוגע להתבטאויות פוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מברך על בחירתם של שופטות ושופטים לבית המשפט המחוזי. יש להמשיך בהקדם את תהליך בחירת השופטים, ובעיקר את בחירת הנשיא הקבוע לבית המשפט העליון בהתאם לעקרון הוותק

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפ

bottom of page