top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הדין החל על עובדי ציבור בעת משבר חוקתי – ציות לממלכה ולא למלך - נייר עמדה #35

עודכן: 12 באפר׳ 2023

בנייר עמדה זה אנו בוחנים את שאלת הדין החל על עובדי ציבור בעת משבר חוקתי.

אנו מוצאים כי:

  • כל עובד ציבור חייב לפעול על פי החוק במדינה.

  • בית המשפט העליון הנו הפרשן המוסמך של החוק בישראל. לכן פרשנותו מחייבת את כל הרשויות האחרות במדינה. גם אם לממשלה ולכנסת פרשנות שונה של החוק, היא לא הפרשנות המחייבת בישראל. עובדי הציבור אינם רשאים לציית להוראה הסותרת את המתחייב על-פי הדין, כפי שזה פורש על-ידי בית-המשפט.

  • כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת, כל עובד ציבור חייב לפעול בהתאם לפרשנות המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה.

  • אי ציות לצו של בית משפט, גם אם הדבר נעשה על-פי הוראה של השר הממונה, גוררת אחריות בגין בזיון בית המשפט.


מס׳ 35 הדין החל על עובדי ציבור בעת משבר חוקתי 22.3.23
.pdf
הורידו את PDF • 274KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page