top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הערות לטיוטת תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי והוראות נוספות) - #55

אנו רואים בדאגה רבה את הכוונה המסתמנת לפעול להרחבה ניכרת בהיקף הרישיונות להחזקת כלי ירייה בידיים פרטיות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקנות כלי הירייה אשר פורסמו להערות הציבור ביום 11.7.2023. אנו סבורים כי:

· עמדת השר לביטחון לאומי כפי שבאה לידי ביטוי בפרסומים שונים היא שיש להגדיל את מספר כלי הירייה במרחב האזרחי בעשרות אלפי כלי נשק נוספים, וזאת, לעמדתו, כדי להגדיל את מידת הביטחון האישי של תושבי ואזרחי ישראל מפני אירועי אלימות וטרור. ואולם, בהתבסס על נתונים מחקריים רבים אנו עומדים על חשש כבד מפני עלייה במקרה מוות כתוצאה מירי (התאבדויות, אירועים פליליים במרחב האינטימי והסלמה של אירועי אלימות) כמו גם זליגה של כלי הנשק לידיים של גורמים עברייניים כתוצאה מאימוץ מדיניות זו. תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לחשש הגדול מפני פגיעה בנשים במרחבים משפחתיים.

· אנו סבורים כי קודם להרחבת מדיניות מתן היתרים חייבת לבוא פעולה ברורה להבטחת יכולות הפיקוח והאכיפה על אופן מתן ההיתרים ועל עמידה בתנאי החזקתם. ללא פעולות מסוג זה החשש המעוגן בספרות המקצועית לשימוש לרעה בכלי הנשק, לפעולות פלילית, להתאבדויות, לתאונות ולגלישה של כלי הנשק לשוק הפלילי גובר.

· התקנות המוצעות מתפשרות על סטנדרט של הכשרה מקצועית מתאימה, ואין בהן הוראות שנועדו להעמיד ערבונות ובטחונות לשימוש זהיר בכלי הנשק, למנוע אובדן או זליגה אחרת לגורמים עברייניים או לבחון את השפעת המדיניות החדשה באופן מחקרי.

לנייר העמדה המלא:


מס׳ 55 תקנות רישוי כלי יריה
.pdf
הורידו את PDF • 603KB

Comments


bottom of page