top of page
 • Twitter
 • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

שאלות ותשובות על סמכויות המשטרה - #53.1

עודכן: 18 ביולי 2023

1. האם מותר למשטרה לעשות שימוש בכוח כדי לפנות חסימת כביש?

· תשובה מפורטת לשאלה זו מצויה בנייר עמדה מס׳ 53 של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. הטבלה הבאה מתמצת את עיקרי הדברים, אך יש לפנות לנייר העמדה לשם הצגת התמונה המלאה והאילוצים השונים החלים בהקשר זה.

2. האם מותר לשוטר להחרים אמצעים הגורמים לרעש (סוללות של מגפון, תופים)?

· מותר לתפוס חפצים במגבלות החוק, כלומר: כשלשוטר יש יסוד סביר להניח קיומו של קשר הדוק בין החפץ המדובר לבין עבירת עבירה.

· עשיית רעש בתחום הסביר אינה פעולה בלתי חוקית.

· שימוש באמצעים מגבירי קול לצורך עידוד לביצוע פעולות בלתי חוקיות עשוי לכאורה להיחשב ככזה המצדיק תפיסה, אולם התפיסה צריכה להיעשות במידתיות ובשיקול דעת בהתחשב בהגנה החוקתית על הקניין, ובמקרה בו אין אמצעים חלופיים, פוגעניים פחות.

· על המפגין לשאול את השוטר מהי העילה לתפיסת החפץ, ולהקפיד לקבל אסמכתא בכתב מהשוטר בה יצוין גם שמו של השוטר.


3. האם מותר למי שאינו שוטר להפעיל סמכויות שיטור?

· יש להבחין בין שוטר סמוי (שאינו על מדים) אך נושא תעודת מינוי של משטרת ישראל - שיש לו את מלוא סמכויות השיטור לבין מתנדב הנושא תעודת מינוי כמתנדב.

· כשיש תעודת מינוי כמתנדב, למתנדב יש סמכויות שונות, אם כי פחותות מאשר לשוטרים. ככלל, מתנדבים לא יכולים להפעיל כוח, ולא נשלחים לפינוי הפגנות.


4. האם מותר לשוטר לפעול כסמוי? האם מותר לשוטר במדים לא לענוד תג שם?

· כל עוד שהוא לא עושה שימוש בסמכויותיו כלפי אדם מותר לו לפעול כסמוי. כאשר הוא עושה שימוש בסמכויותיו, אם אינו לבוש מדים חובה עליו להזדהות. כך גם לגבי מתנדב. [יש לכך חריג מסוים בחוק].

· שוטר לבוש מדים חייב לענוד תג שם.


5. האם מותר לשוטר להגביל צילום שלו?

· מותר לצלם שוטר ולהקליטו, אלא אם הצילום מהווה הפרעה ממשית לפעולת השוטר..


6. האם מותר לשוטר לדרוש הזדהות מאדם/מפגין?

· מותר לשוטר לבקש לראות תעודת זהות, אבל אסור לו להשתמש באמצעים נוספים (כולל בדיקת פרטים והצלבת פרטים במסוף) בלי שיהיה חשד לעבירה ספציפית.

· אם נראה שהשוטר עומד לנקוט באמצעים נוספים: מותר ורצוי לשאול אותו מהו בדיוק החשד שלפיו הוא פועל.לסיכום, סמכויות שוטרים:


 • שימוש בכוח: שוטר אינו רשאי לעשות, לשם פינוי חסימת כביש, שימוש באמצעים העלולים לפגוע בגוף המפגינים, אלא אם מדובר בהתנגדות למעצר (שימוש בכוח סביר), או בהתנהגות אלימה של מפגינים באופן העלול לגרום לחבלות בגוף או ברכוש, או בהתנהגות אלימה של מפגינים כאשר קיים חשש ממשי לחסימת צירי תנועה חיוניים (כגון גישה יחידה למקום יישוב) או גישה למוסדות שלטון מרכזיים.

 • החרמת חפצים: שוטר רשאי לתפוס חפצים (״להחרים״) כשיש יסוד סביר להניח קיומו של קשר הדוק בין החפץ המדובר לבין עבירת עבירה. עשיית רעש בתחום הסביר אינה פעולה בלתי חוקית. על המפגין לשאול את השוטר מהי העילה לתפיסת החפץ, ולהקפיד לקבל אסמכתא בכתב מהשוטר בה יצוין גם שמו של השוטר.

 • מתנדבים: למתנדבים הנושאים תעודת מינוי כמתנדבים מותר להפעיל סמכויות, אם כי במגבלות.

 • הזדהות שוטרים: שוטר (או מתנדב) במדים חייב לענוד תג שם. שוטר (או מתנדב) סמוי חייב להזדהות אם הוא עושה שימוש בסמכויותיו כלפי אדם.

 • הקלטה: מותר לצלם ולהקליט שוטרים אך לא להפריע להם למלא את תפקידם.

 • דרישה להזדהות: מפגין חייב להיענות לדרישת שוטר להראות תעודת זהות, אך לשוטר אסור להשתמש באמצעים נוספים (כולל בדיקת פרטים והצלבת פרטים במסוף) בלי שיהיה חשד לעבירה ספציפית (לעניין זה, התקהלות אסורה היא עבירה). אם נראה שהשוטר עומד לנקוט באמצעים נוספים: מותר ורצוי לשאול אותו מהו בדיוק החשד שלפיו הוא פועל.


לסיכום, המלצות למפגינים בנוגע לסמכויות שוטרים:


 • לבקש מהשוטר להזדהות באופן מלא. זו חובתו. באם השוטר אינו לבוש מדים – לבקש לראות תעודה.

 • לשים לב האם התעודה היא תעודת שוטר או תעודת מתנדב. הסמכויות שונות!

 • מותר לצלם את השוטר ולהקליט אותו.

 • מותר לשוטר לבקש לראות תעודת זהות, אבל אסור לו להשתמש באמצעים נוספים (כולל בדיקת פרטים והצלבת פרטים במסוף) בלי שיהיה חשד לעבירה. אם נראה שהשוטר עומד להפעיל פעולות שיטור נוספות, כולל בדיקה במסוף: מותר ורצוי לשאול אותו מהו בדיוק החשד שלפיו הוא פועל.

 • אם השוטר מחרים ציוד: לבקש אסמכתא שתפרט את עילת ההחרמה ושם השוטר.סופי שאלות ותשובות על סמכויות המשטרה
.docx
Download DOCX • 28KB


Comments


bottom of page