top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

ביקורת שיפוטית ופסקת ההתגברות נייר עמדה #4

עודכן: 12 באפר׳ 2023

תקציר


פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה רואה בדאגה רבה את הכוונה המסתמנת לפעול לביטול עצמאותה של הרשות השופטת, להכפפתה לממשלה ולשיקוליה הפוליטיים מפלגתיים של הרשות המבצעת, ולפגיעה במעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים לממשלה ולמשרדי הממשלה. בנייר עמדה זה אנו בוחנים את נושא הביקורת השיפוטית ופסקת ההתגברות. מסקנותינו הן:

  • הצעות הקואליציה לתיקון חוק יסוד: השפיטה כוללות מהפכה משטרית עמוקה ביחסים בין רשויות השלטון, שמשמעותה שחרור הרוב בכנסת, הנשלט בידי הממשלה, מכל מגבלה שיפוטית אפקטיבית על כוח החקיקה שלו.

  • אם ההצעות יעברו, מדובר ביצירת התשתית לשלטון חסר מעצורים שאינו פועל למען טובת הכלל, לעריצות הרוב, לפגיעה בזכויות אדם ומיעוטים, ולסיכון ערכי המשטר הדמוקרטי וההליך הדמוקרטי.

  • טענת מקדמי החקיקה, כאילו ההצעות מכירות לראשונה בסמכות לביקורת שיפוטית חוקתית היא אחיזת עיניים: ההצעות כוללות הסדר שמבחינה מעשית מבטל את הביקורת השיפוטית החוקתית, ומספק שורה של דרכים לרוב הקואליציוני בכנסת, הנשלט על ידי הממשלה, למנוע ביקורת שיפוטית חוקתית, להתעלם ממנה, או להתגבר עליה.

  • לפי ההצעות, לכנסת יהיה כוח חקיקה בלתי מוגבל כשהיא מחוקקת חוקי יסוד – בהליך רגיל וברוב רגיל – ולא תהיה עליהם ביקורת שיפוטית כלשהי.

  • לפי ההצעות, ביקורת שיפוטית חוקתית על חקיקה רגילה תתאפשר רק בהליך חריג ובלתי ישים, הדורש החלטה של רוב עצום מקרב שופטי בית המשפט העליון.

  • לפי ההצעות, גם אם תבוצע ביקורת שיפוטית חוקתית, תוכל הכנסת להתגבר על כך ברוב קואליציוני רגיל.

  • שילוב הרכיבים הללו, בתוספת יתר היבטי המהפכה המשטרית המוצעת (בפרט, שינוי הליך בחירת שופטים, ביטול מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה כפרשן המוסמך של החוק עבור הרשות המבצעת, וביטול עילת הסבירות) – משמעותו הסרת כל המגבלות המשפטיות על פעולות הממשלה. הדבר חותר תחת הרעיון הדמוקרטי הבסיסי של ממשלה מוגבלת, מאפשר המרת שלטון החוק בעריצות הרוב, ופותח פתח לריסוק הדמוקרטיה בישראל. שינויים כאלה אינם בסמכותה של הכנסת, באשר היא אינה רשאית, בהליך של תיקון חוקי היסוד, לבטל את יסודות הדמוקרטיה.
נייר עמדה #4- הצעות החוק האחרונות בדבר תיקון חוק יסוד- השפיטה- ביקורת שיפוטית והתגברות
.pdf
הורידו את PDF • 279KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page